tìm từ bất kỳ, như là bae:

finger. fingering chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?