tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:

fire-walking chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?