tìm từ bất kỳ, như là oprah dollars:

firefox downloader chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?