tìm từ bất kỳ, như là pretty face challenge:

firs road chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?