tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
"We can always beat the French!"
Originally developped by the Italians and confirmed by the Moors!
viết bởi Silky Smooth 16 Tháng tư, 2004