tìm từ bất kỳ, như là smh:

first wold problem chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?