Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:

fisting your mister chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?