tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
meenin getting ready to leave
hey man I am "fixin to break dog!"
viết bởi crusty Pekker 02 Tháng hai, 2010