tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
3117 language meaning "to fix."
"I need to fixor my hard drive."
viết bởi brian 20 Tháng năm, 2004