tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A blatant homosexual
"Look at that flameboat playing DDR"
viết bởi Tyrone2235 12 Tháng năm, 2007

Words related to flameboat

boat flame homo homosexual