tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
someone with no tits or ass
shawna, has flat pancakes
viết bởi idk you tell me 05 Tháng năm, 2007
 
2.
a flat pancake is a combination of a flat butt, flat back, flat chest, and flat personality on a human being. Basically the opposite of Nikki Minaj
"whoa, is that Nikki Minaj? Oh, my mistake. it's just a flat pancake."
viết bởi Kierstyn Huffine 06 Tháng hai, 2012