tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

flicking the pea chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?