tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
v. To lay a real beef-tasting fart. To duff.

British Columbian term, from Driver-Termuende family lore.
Oh no, Matty flipped a fluffy.
viết bởi MJD 02 Tháng sáu, 2004

Words related to flip-a-fluffy

duff