tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
kick ass;RAD. also off the chain;SWEET.
That was a floogin party last night.
viết bởi Kalena Dohnson 17 Tháng sáu, 2006

Words related to floogin

awesome fun rad sweet tight