tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Best comeback...EVER
Madison: Harry you suck ass
Harry: Madison guess what.....
Harry: FLOPPY DONKEY BONER
Madison:...................
(Harry walks away)
Meanwhile Madison hates life.....
viết bởi HARRYBEAST28 07 Tháng mười hai, 2008

Words related to floppy donkey boner

boner comeback dick donkey floppy harry madison wood