tìm từ bất kỳ, như là fellated:

floundering company wealth chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?