tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a modern term for Flushing for teen.

Flushing is an area in queens that consist of mainly asians.
Yo, meet up at Flushtown tonight, iight?
viết bởi flushtownhead 17 Tháng năm, 2009