tìm từ bất kỳ, như là fleek:

fng (fucking new guy) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?