tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
smoke a bowl/blunt/L

some sort of marijuana
Hi I love you, ironing board bp tables, and sketchy foie sessions behind your car.
viết bởi Alana and Doni 10 Tháng một, 2008