tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
the large toe of a human foot
I stubbed my foot sausage!
viết bởi bryan [lovelife] 07 Tháng năm, 2007
2 11