tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The plural of "footage"
When you start compiling footagi like that, things naturally get a little bit strange.
viết bởi bofavecunmutantsock 03 Tháng tám, 2010