tìm từ bất kỳ, như là smh:

force brick chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?