tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

force of gravity chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?