tìm từ bất kỳ, như là fellated:

foreskin evening delight chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?