tìm từ bất kỳ, như là smh:

four in the stink one in the pink chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?