tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
short for fucking obvious
Julia: "You're skirt is so pretty!"
Lola: "Fovi!!"
viết bởi weightnc 24 Tháng hai, 2011