tìm từ bất kỳ, như là trill:

fox to guard the henhouse chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?