tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Verb
Girls not wearing any underwear; "free balling" for the opposite sex.
"It's so hot, I'm think gonna be free walling it today."
viết bởi MusicMaker21 23 Tháng sáu, 2014