tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
1. Money sent at no charge
2. Various body hair and skin samples
1. Woo! Free money!
2. Sean got 15 lbs of free money in the mail!
viết bởi Tchaiz 23 Tháng hai, 2004