tìm từ bất kỳ, như là trill:

french patty chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?