tìm từ bất kỳ, như là kappa:

french toast sticks chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?