tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A K00L way of spellin fresh owned by me
I got some super FRESCH Kicks the other day!
viết bởi (Shawn) DJ DIGITTY 09 Tháng ba, 2008