tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
to freysify something
After the freysilization process was through the computer was completely freysified.
viết bởi ulk 10 Tháng năm, 2005