tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

friend of a cousin chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?