tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
adj. the initiation phase of a new friendship
Jeremy, when did you become friends up with Josh?
viết bởi limesparx 27 Tháng hai, 2011