tìm từ bất kỳ, như là thot:

fro-ed out chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?