tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
feminin brolo
"Are you best friends?"
"Yeah, we're total frolo's"
viết bởi QuentinTaranTimo 13 Tháng mười, 2013