tìm từ bất kỳ, như là hipster:

from the French word for bike "velo" and from the slang "hottie" chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?