tìm từ bất kỳ, như là kappa:

from the russian phrase "to get hit by moving automobile chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?