tìm từ bất kỳ, như là spook:

front seat back seat dilemna chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?