tìm từ bất kỳ, như là potate:

frozen / delete / disable chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?