tìm từ bất kỳ, như là sex:

fruit fly dancing chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?