tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
An acronym for "Fuck That Fucking Guy."
"Justin Bieber just got arrested for drag racing in Miami."
"Man, FTFG."
viết bởi Kosher Ronin 31 Tháng một, 2014