tìm từ bất kỳ, như là trill:

fuck a rusty muffler chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?