tìm từ bất kỳ, như là wyd:

fuck my life (fml) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?