tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Extreme displeasure or anger
FUCK SHIT NIGGER DICK BALLS MY COMPUTER GOT HIT WITH A SLUDGEHAMMER
viết bởi Adremalek 05 Tháng chín, 2008

Words related to fuck shit nigger dick balls

balls dick fuck nigger shit