tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
slang term for a womanz pooper, cornhole, anal cavity, hershey highway, you get the idea...
"You ever heard of the Panama Canal??? Well she had a Fudge Canal that put it to shame..."
viết bởi KevinCA$H 05 Tháng tám, 2006