tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
someone who loves to read
Man 1: I'm going to go read now!
Man 2: Wow, you're such a fuegner!
viết bởi Sassy Bitch! 26 Tháng tư, 2009