tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A full box is your belly.
"Yo, I had a full box after I eat that chick's lungs."
-Big Lurch
viết bởi kenny 15 Tháng tư, 2003