tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
WOG for something that is going crazy or just really good.
Bro, that Rex is full goin off with its subwoofer's bro!
viết bởi Raeen 27 Tháng tám, 2005